نرم افزار تجزیه و تحلیل نمرات متوسطه (دوره اول و دوم)

نرم افزار آنالیز نمره

نرم افزار تجزیه و تحلیل نمرات متوسطه (دوره اول و دوم)

برای آشنایی شما با اینکه نرم افزار دارای چه ساختاری است

گذری بر تصاویر برخی از پنجره های نرم افزار داشته باشیم

دوره متوسطه ای که در آن مشغول هستید را انتخاب کنید

دوره اول متوسطه     |    دوره دوم متوسطه


 

AnalyzeNomreh@gmail.com