نرم افزار تجزیه و تحلیل نمرات متوسطه (دوره اول و دوم)

نرم افزار آنالیز نمره

نرم افزار تجزیه و تحلیل نمرات متوسطه (دوره اول و دوم)

راهنمای یک صفحه ای و کوتاه


راهنمای مفصل


راهنمای تکمیلی

AnalyzeNomreh@gmail.com